Pravilnik FŠD

1.    FRANČIŠKOV ŠTUDENTSKI DOM (FŠD) je last Frančiškanskega samostana Ljubljana Šiška, Černetova ul. 20,  ki ga zastopa vsakokratni direktor doma, imenovan od provincialnega vodstva.

2.    Pri vodstvu FŠD direktorju pomaga kot posvetovalni organ Svet FŠD, ki ga poleg upravitelja sestavljajo gvardijan oz. vikar samostana v Šiški, hišnik FŠD, trije študentje, ki jih izvolijo študentje – stanovalci FŠD za eno leto, in sicer na jesenskem skupnem srečanju.

NAMEN FŠD

3.    FŠD nudi stanovanje študentom, ki se želijo poglabljati v krščanskem življenju in oblikovati v duhu sv. Frančiška. FŠD ni zgolj študentski stanovanjski blok, ampak center za srečevanje, za njihovo versko ter družbeno izobraževanje in oblikovanje človekoljubnosti; tako se v FŠD zavzemamo za kvalitetnejši način življenja med mladimi, in sicer na duhovnem, komunikacijskem in karitativnem področju, temelječ na evangeljskih etičnih načelih.

SPREJEMANJE V FŠD

4.    Ob prijavi je potrebno opisati svoje družinske razmere oz. socialno stanje in predložiti priporočilo domačega župnika.

5.    Stanovanje v FŠD lahko dobijo tisti študentje, ki imajo status dodiplomskega študenta, so po svoji socialni situaciji do tega upravičeni in sprejemajo namen, načela in red FŠD. V primeru izgube statusa, o študentovem nadaljnem bivanju v FŠD-ju odloča direktor.

6.    Pravica do uporabe stanovanja se načeloma daje in podaljšuje za eno leto, in sicer če študentje za to izpolnjujejo pogoje tako za sprejem kakor za podaljšanje (do 31. oktobra potrdilo o rednem vpisu, korekten odnos do FŠD in držanje reda v njem).

ODPUST IZ FŠD

7.    Ob večjih kršitvah Pravilnika FŠD in nekorektnem odnosu, študentje – stanovalci FŠD lahko izgubijo pravico do uporabe stanovanja tudi med akademskim letom. Odpoved daje direktor brez odpovednega roka.

8.    Stanovalec – študent je dolžan plačati prispevek za skupne stroške FŠD-ja do datuma vrnitve ključa.

PRISPEVEK ZA STROŠKE

9.    Študentje frančiškanom ne plačujejo najemnine, prispevajo pa za pokritje stroškov delovanja doma. Višino prispevka za skupne stroške delovanja doma določi lastnik FŠD-ja in sicer glede na stroške vzdrževanja in prispevkov za ogrevanje, vodo in komunalo. Elektriko plačuje vsaka stanovanjska enota zase po števcu; prav tako stroške za telefonski priključek in televizijo.

DEJAVNOSTI V FŠD

10.    Vsak študent-stanovalec v FŠD je dolžan sodelovati v Servisu dobrote mladih (SDM¬-ju) in sicer po možnostih in smernicah, ki jih vsebujejo projekti SDM-ja.

11.    Vsak študent – stanovalec v FŠD je dolžan obiskovati tedensko skupno mašo in študentska veroučna srečanja ob ponedeljskih zvečer. Če stanovalec zaradi študijskih obveznosti ne more obiskovati študentske skupine, se mora opravičiti direktorju FŠD.

12.    Vsi študentje-stanovalci FŠD imajo možnost skupne molitve hvalnic in večernic ali kakšne druge pobožnosti oz. meditacije v hišni kapeli.

13.    Študentje – stanovalci FŠD imajo pravico do uporabe študijske dvorane za študij. Ob priliki kakšnega praznovanja oz. družabnosti je na voljo TV soba. Glasnost zabave pa v ne sme motiti sosedov in stanovanjskih enot v FŠD-ju.

14.    Študentje – stanovalci FŠD imajo pravico do uporabe rekreativnega prostora, seveda ob medsebojnem dogovarjanju zanj. Pri rekreaciji ne smejo s hrupom motiti študentov – stanovalcev, ki študirajo v študijski dvorani. Za sabo so dolžni pustiti te prostore urejene.

15.    Študentje – stanovalci FŠD imajo pravico do uporabe oglasne deske.

HIŠNI RED

16.    Študentje – stanovalci FŠD so osebno odgovorni za stanovanje, ki ga uporabljajo; iz njega ni dovoljeno odstranjevati obstoječega inventarja brez predhodnega pristanka direktorja, niti grobo posegati na zidne površine stanovanja.

17.    Če pride do okvar, so dolžni nemudoma sporočiti hišniku oz. direktorju FŠD; v primeru, da je do okvar prišlo zaradi malomarnosti ali nerodnosti študenta, je dolžan le – ta nositi stroške popravila.

18.    Študentje – stanovalci FŠD so odgovorni za skupne prostore v FŠD (hodnike, stopnišča, študijsko dvorano, Center SDM-ja in sicer na način, da v njih vzdržujejo red in čistočo, skrbijo za skupni inventar oz. obvestijo o morebitni škodi. Čiščenje skupnih prostorov poteka po razporeditvi – urniku.

19.    Študentom – stanovalcem FŠD ni dovoljeno stanovanje, v času njihove odsotnosti, drugim osebam oddajati niti prenočevati zunanje ljudi brez privolitve direktorja. Ob izselitvi je vsak študent – stanovalec FŠD dolžan pustiti za sabo stanovanje čisto in urejeno s pripadajočim inventarjem; ključe osebno izroči direktorju.

20.    Zunanji obiski so dovoljeni do 23. ure. Po tej uri mora biti v FŠD tišina, da ne bi motili počitka. Prav tako je v domu prepovedano »skupno spanje« parov!

21.    V FŠD ni dovoljeno vnašati in uživati alkohola in drog. Z udeležbo pri tovrstnih prekrških si študent zapravi pravico bivanja v domu. Na skupnih praznovanjih so alkoholne pijače dovoljene po dogovoru z direktorjem, vendar samo v zmernih (majhnih) količinah. Prav tako je v domu in njegovi neposredni okolici prepovedano kajenje.

22.    V FŠD so se študentje dolžni držati načina življenja, ki ne bo moteč za druge. Glasnost radijskih in TV sprejemnikov ter pogovorov ne sme biti moteča. Če pride do izgredov, so se prizadeti dolžni obrniti na direktorja oz. hišnika, da posreduje.

23.    Študentje – stanovalci  FŠD morajo skrbeti za varnost v njem, da bodo vhodna vrata FŠD vedno zaprta; komunikacija je preko zvonca. Upravitelja oz. hišnika so dolžni obvestiti o sumljivih osebah, ki bi se potikale v FŠD ali okoli njega. Prav tako naj se zaklepajo vrata stanovanjskih enot.

24.    Študentje – stanovalci FŠD so dolžni skrbeti za dobro ime FŠD.

25.    Vsak študent – stanovalec  FŠD naj naredi vse, kar je v njegovi moči in uporabi svoje talente, da bo bivanje v FŠD za vse prijetno, osebno bogato in študijsko uspešno. Vsak stanovalec naj se po svojih močeh vključi v občestvo FŠD in skrbi za prijetne medsebojne odnose v stanovanjskih enotah.

p. Bogdan Knavs
direktor FŠD