Pravilnik

SPLOŠNO

 1.  FRANČIŠKOV ŠTUDENTSKI DOM (FŠD) je last Frančiškanskega samostana Ljubljana Šiška, Černetova ul. 20,  ki ga zastopa vsakokratni direktor doma, imenovan od provincialnega vodstva.
 2.  Pri vodstvu FŠD-ja direktorju pomaga kot posvetovalni organ Svet FŠD, ki ga poleg upravitelja sestavljajo gvardijan oz. vikar samostana v Šiški, hišnik FŠD-ja in trije študentje, ki jih izvolijo študentje – stanovalci FŠD-ja za eno leto, in sicer na jesenskem skupnem srečanju.

NAMEN FŠD-ja

 1.  FŠD nudi stanovanje študentom, ki se želijo poglabljati v krščanskem življenju in oblikovati v duhu sv. Frančiška. FŠD ni zgolj študentski stanovanjski blok, ampak center za srečevanje, za njihovo versko ter družbeno izobraževanje in oblikovanje človekoljubnosti; tako se v FŠD-ju zavzemamo za kvalitetnejši način življenja med mladimi, in sicer na duhovnem, komunikacijskem in karitativnem področju, temelječ na evangeljskih etičnih načelih.

SPREJEMANJE V FŠD

 1.  Ob prijavi je potrebno opisati svoje družinske razmere oz. socialno stanje in predložiti priporočilo domačega župnika.
 2.  Stanovanje v FŠD-ju lahko pridobijo tisti študentje, ki imajo urejen status študenta, so po svoji socialni situaciji do tega upravičeni in sprejemajo namen, načela in red FŠD-ja. V primeru izgube statusa o študentovem nadaljnjem bivanju v FŠD-ju odloča direktor.
 3.  Pravica do uporabe stanovanja se daje in podaljšuje za eno leto, in sicer če študentje za to izpolnjujejo pogoje (do 31. oktobra predložijo potrdilo o vpisu, imajo korekten odnos do FŠD-ja in se držijo reda v njem).

ODPUST IZ FŠD-ja

 1.  Ob večjih kršitvah Pravilnika FŠD in nekorektnem odnosu študentje – stanovalci FŠD-ja lahko izgubijo pravico do uporabe stanovanja tudi med akademskim letom. Odpoved daje direktor brez odpovednega roka.
 2.  Stanovalec – študent je dolžan plačati prispevek za skupne stroške FŠD-ja do datuma vrnitve ključa.

PRISPEVEK ZA STROŠKE

 1.  Študentje frančiškanom ne plačujejo najemnine, prispevajo pa za pokritje stroškov delovanja doma. Višino prispevka za skupne stroške delovanja doma določi lastnik FŠD-ja, in sicer glede na stroške vzdrževanja in prispevkov za ogrevanje, vodo in komunalo. Elektriko plačuje vsaka stanovanjska enota zase po števcu; prav tako stroške za telefonski priključek in televizijo.
 2. Prispevek za skupne stroške delovanja doma poravnajo študentje – stanovalci FŠD-ja mesečno pri hišniku ali preko spletnega bančništva.

DEJAVNOSTI V FŠD-ju

 1.  Vsak študent-stanovalec v FŠD-ja je dolžan sodelovati v Servisu dobrote mladih (SDM-ju), in sicer po možnostih in smernicah, ki jih vsebujejo projekti SDM-ja.
 2.  Vsak študent – stanovalec v FŠD-ja je dolžan obiskovati tedensko skupno mašo in študentska veroučna srečanja ob ponedeljkih zvečer. Če se stanovalec zaradi študijskih obveznosti ne more udeležiti skupne maše ali študentske skupine, se mora opravičiti direktorju FŠD-ja.
 3.  Vsi študentje – stanovalci FŠD-ja imajo možnost skupne molitve hvalnic in večernic ali kakšne druge pobožnosti oz. meditacije v hišni kapeli.
 4.  Študentje – stanovalci FŠD-ja imajo pravico do uporabe študijske sobe za študij. Ob priliki kakšnega praznovanja oz. družabnosti je na voljo RTV soba. Glasnost zabave pa v ne sme motiti sosedov in stanovanjskih enot v FŠD-ju.
 5.  Študentje – stanovalci FŠD-ja imajo pravico do uporabe oglasne deske.

HIŠNI RED

 1.  Študentje – stanovalci FŠD-ja so osebno odgovorni za stanovanje, ki ga uporabljajo; iz njega ni dovoljeno odstranjevati obstoječega inventarja brez predhodnega pristanka direktorja, niti grobo posegati na zidne površine stanovanja.
 2.  Če pride do okvar, so dolžni nemudoma sporočiti hišniku oz. direktorju FŠD-ja; v primeru, da je do okvar prišlo zaradi malomarnosti ali nerodnosti študenta, je dolžan le – ta nositi stroške popravila.
 3.  Študentje – stanovalci FŠD-ja so odgovorni za skupne prostore v FŠD-ju (hodnike, stopnišča, študijsko dvorano), in sicer na način, da v njih vzdržujejo red in čistočo, skrbijo za skupni inventar oz. obvestijo o morebitni škodi. Čiščenje skupnih prostorov poteka po razporeditvi – urniku. Sankcije za neupoštevanje tega pravila se določijo na študentski skupini ob začetku študijskega leta.
 4.  Študentom – stanovalcem FŠD-ja ni dovoljeno oddajati stanovanja v času njihove odsotnosti, niti prenočevati zunanjih ljudi brez privolitve direktorja. Ob izselitvi je vsak študent – stanovalec FŠD-ja dolžan pustiti za sabo stanovanje čisto in urejeno s pripadajočim inventarjem; ključe pa osebno izročiti direktorju.
 5.  Zunanji obiski so dovoljeni do 23. ure. Po tej uri mora biti v FŠD tišina, da ne bi motili počitka. V času nočnega počitka vsak študent spi v svoji postelji.
 6.  V FŠD ni dovoljeno vnašati prepovedanih drog in prekomernih količin alkohola. Na skupnih praznovanjih so alkoholne pijače dovoljene po dogovoru z direktorjem, vendar samo v zmernih količinah. Prav tako je v domu prepovedano kajenje.
 7.  V FŠD-ju so se študentje dolžni držati načina življenja, ki ne bo moteč za druge. Glasnost radijskih in TV sprejemnikov ter pogovorov ne sme biti moteča. Če pride do izgredov, so se prizadeti dolžni obrniti na direktorja oz. hišnika, da posreduje.
 8.  Študentje – stanovalci  FŠD-ja morajo skrbeti za varnost v njem, da bodo vhodna vrata FŠD vedno zaprta. Upravitelja oz. hišnika so dolžni obvestiti o sumljivih osebah, ki bi se potikale v FŠD ali okoli njega. Prav tako naj se zaklepajo vrata stanovanjskih enot.
 9.  Študentje – stanovalci FŠD so dolžni skrbeti za dobro ime FŠD-ja.
 10.  Vsak študent – stanovalec  FŠD-ja naj naredi vse, kar je v njegovi moči in uporabi svoje talente, da bo bivanje v FŠD-ju za vse prijetno, osebno bogato in študijsko uspešno. Vsak stanovalec naj se po svojih močeh vključi v občestvo FŠD-ja in skrbi za prijetne medsebojne odnose v stanovanjskih enotah.

P. Ambrož Mušič, direktor doma